Oprogramowanie

SOD Konstruktor

Nie musisz być skazany na internet. Nasze programy działają na Twoim komputerze. Masz pewność że informacje o wynagrodzeniach i niepełnosprawności Twoich pracowników pozostaną w Twojej firmie.

Program SOD Konstruktor wspiera prace związane z przygotowaniem dokumentów WND, INF-D-P, dla elektronicznego systemu Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Program realizuje rozporządzenia art.26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Program przeznaczony jest dla Zakładów Pracy Chronionej i dla Zakładów pozostających na „otwartym rynku”. Dzięki możliwości importów z Płatnika i aplikacji kadrowo-płacowych program znacznie ogranicza pracochłonność sporządzania dokumentów dla systemu SODiR. Poprawność techniczną sporządzonych w programie dokumentów zapewniają mechanizmy kreatorów dokumentów, które sygnalizują użytkownikowi brak wymaganych przez SODiR informacji lub ich niepoprawność. Klienci korzystający z programu mają prawo do wsparcia telefonicznego w zakresie działania programu a także problemów prawnych związanych z ubieganiem się o dofinansowania i funkcjonowaniem systemu SODiR.

Funkcjonalność programu:

 • Import informacji z programu Płatnika.
 • Import następujących informacji z plików XML INF-D-P i INF-U-P utworzonych w aplikacjach kadrowo płacowych zgodnych ze specyfikacją techniczną Signity:
  • dane osobowe,
  • informacje o wynagrodzeniu osiąganym, wypłaconym i pomniejszeniach,
  • informacje o wymiarze czasu pracy.
  • informacje o refundowanych składkach ZUS.
 • Kreator sprawdzania poprawności danych osobowych pracowników.
 • Kreator sprawdzania poprawności dokumentów INF-D-P i WND.

Generator Raportów imiennych ZUS RMUA

Aplikacja Generator Raportów imiennych ZUS RMUA korzysta z informacji zawartych w bazie danych programu Płatnik. (baza PŁATNIKA wyłącznie w formacie access)

Za pomocą tej aplikacji użytkownik w bardzo krótkim czasie może wydrukować kompletne imienne raporty ZUS RMUA dla wszystkich pracowników firmy.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych informacje, które były zawarte w imiennych raportach miesięcznych dotyczących ubezpieczonego, płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.


Podstawa prawna:
•art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Generator INF U

Aplikacja Generator INF U  realizuje nowe wytyczne zawarte Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia obowiązujące od 1 lipca 2016.

Aplikacja zrealizowana jest w oparciu o silnik baz danych Access i jest aplikacją OFF-Line instalowaną na dysku twardym w komputerze klienta bez możliwości przesyłania jakichkolwiek informacji za pomocą Internetu. Praca aplikacji poza Internetem gwarantuje, że wszelkie poufne informacje handlowe  o kontrahentach , wysokości wystawianych im faktur , terminach płatności itp. pozostaną tajemnicą firmy.


Bazując na 11 letnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych stworzyliśmy program intuicyjny i uniwersalny, podzielony na dwa moduły:

 1. Moduł standardowy przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy wystawiają niewielką liczbę dokumentów INF-U. W module standardowym możemy wystawiać dokumenty INF-U pojedynczo wprowadzając informacje z klawiatury.
 2. Moduł seryjny przeznaczony dla przedsiębiorców wystawiających dużą ilość informacji INF-U, który w sposób zautomatyzowany pozwala wystawiać za pomocą kilku klikninięć myszką dokumenty INFU dla całej miesięcznej sprzedaży.

W celu zminimalizowania nakładu pracy operatora i ograniczenia do minimum ręcznego wprowadzania danych, "Generator INF-U"  umożliwia import niezbędnych informacji do wystawienia dokumentów INF-U z zewnętrznych aplikacji finansowo księgowych  w formacie arkusza Excel.

W programie wprowadzono możliwość generowania dokumentów INF-U PROFORMA, które można sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym przed zapisaniem ich do rejestru, który zgodnie z rozporządzeniem nie może być w żaden sposób modyfikowany. Takie rozwiązanie w przypadku seryjnego wystawiania dokumentów pozwoli uniknąć błędów w tworzonych dokumentach a co za tym idzie ograniczy do minimum wystawianie korekt. Ponadto aplikacja "Generator INF-U" została wyposażona w kreator sprawdzania poprawności informacji niezbędnych do prawidłowego wystawienia dokumentów INF-U co znacznie ułatwia pracę w trybie seryjnym.

Przesyłanie informacji do PFRON o wystawionych dokumentach INF-U można wykonać za pomocą plików XML generowanych z aplikacji lub za pomocą wydruków, które należy przesłać do PFRON.