Informacja o aktualizacji programu SOD Konstruktor na 2023 rok.

04.02.2023

Szanowni Państwo

W informujemy, że udostępniliśmy nową wersję programu SOD KONSTRUKTOR na rok 2023

 

Zmiany  w wersji 9.95

 

  1. Uaktualniono wysokość  dofinansowania  do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2022.
  2. 2.     WAŻNA ZMINA !!!! Wprowadzono magazyn plików do importu dla aplikacji SODiR. Magazyn plików znajduje się w lokalizacji C:\Konstruktor\PLIKI_SOD. W celu zaimportowania dokumentów WND i INF_dp należy w aplikacji SODiR OnLine wskazać folder  w lokalizacji C:\Konstruktor\PLIKI_SOD. Aplikację SODiR OFFLine można zarchiwizować i usunąć z komputera.
  3. Dodano module „Administracja” możliwość usunięcia błędnie wpisanej daty zwolnienia pracownika podanej w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy.

 USTAWA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

1)     2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2)     1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3)     500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.”;

2)     w art. 46a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok;”.

Art. 2. 1. Kwotę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o której mowa w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za okres począwszy od miesiąca stycznia 2023 r.

2. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przysługujące za miesiąc styczeń 2023 r. lub miesiąc luty 2023 r., w kwocie określonej w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, może złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz korektę miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, uwzględniając, za analogiczne okresy, kwoty dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

Nową wersję programu można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl 

 

 

Instalacja wersji W 9.95

 

1.Wykonać kopię bezpieczeństwa folderu „Konstruktor”

2. Uruchomić plik o nazwie „Setup_Konstruktor_2023wersja_9_95.exe” pobrany z naszego serwera.

3. Postępować zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.

 

W trakcie pierwszego uruchamiania aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego)

może pojawić się komunikat " Czy zablokować niebezpieczne wyrażenia" . Należy zaznaczyć opcję "Zablokować niebezpieczne wyrażenia" a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem "OK". Program poprosi o ponowne uruchomienie. UWAGA !! Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat "Program został cyfrowo podpisany przez ZTO Tandem, należy bezwzględnie zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj wydawcy certyfikatu". Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje zablokowanie działania programu

 

4. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Administracja.

5. Wybierz opcję „Import z wersji 994”

6. Za pomocą przycisku z trzema kropkami wskaż plik bazy danych w lokalizacji :

- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2022\W994\KonstruktorV994.mde

7. Naciśnij przycisk Otwórz ( ścieżka do bazy danych zostanie wpisana w pole Lokalizacja

pliku)

8. Naciśnij przycisk Importuj.

9.Sprawdź informacje w Formularzu "DANE FIRMY"

10.W przypadku instalacji kilku firm na jednym komputerze popraw informacje o lokalizacji

programów pomocniczych w opcji MENU PROGRAMU - "Lokalizacja programów

pomocniczych".

 

We wszelkich sprawach związanych z programem SOD Konstruktor lub aplikacją SODiR

możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w godzinach 9-16

pod nr telefonu 504 233 040 lub 505 131 474